2ο μάθημα

Παράγραφος 2.2


Εξισώσεις δευτέρου βαθμού


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις για μία από τις πιο διάσημες και σημαντικές εξισώσεις της Άλγεβρας: την εξίσωση 2ου βαθμού.

Θα μάθεις τις τρεις μορφές υπό τις οποίες θα συναντήσεις μια εξίσωση 2ου βαθμού και πώς θα την λύσεις σε κάθε περίπτωση.

Τέλος, θα μάθεις πώς θα παραγοντοποιήσεις οποιοδήποτε τριώνυμο της μορφής αx^2+βx+γ, όταν οι αριθμοί α, β, γ δεν είναι μηδέν.


Η παράγραφος 2.2 αποτελείται από δύο υποπαραγράφους:

Α.  Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων

Θα μάθεις πώς θα λύσεις μια εξίσωση 2ου βαθμού με την βοήθεια της παραγοντοποίησης.

Β.  Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με την βοήθεια τύπου

Θα μάθεις πώς θα λύσεις μια εξίσωση 2ου βαθμού με την βοήθεια έτοιμων τύπων. Επίσης, θα μάθεις πώς θα παραγοντοποιήσεις οποιοδήποτε τριώνυμο.


Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!