10ο μάθημα

Παράγραφος 1.10


Πράξεις ρητών παραστάσεων


Η τελευταία αυτή παράγραφος του κεφαλαίου έχει και το τελευταίο, σημαντικότατο θέμα: πώς κάνεις με ρητές παραστάσεις τις τέσσερις γνωστές πράξεις.

Αποτελείται από δύο υποπαραγράφους:

Α.  Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση ρητών παραστάσεων

Οι πράξεις αυτές δεν παρουσιάζουν δυσκολία, ακριβώς όπως και στις αντίστοιχες πράξεις με κλάσματα των οποίων οι όροι είναι αριθμοί. Ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες πράξεων και απλοποιήσεων.

Β.  Πρόσθεση - Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

Οι πράξεις αυτές θέλουν περισσότερη προσοχή, διότι τα κλάσματα δεν θα είναι ομώνυμα (συμβαίνει στο 99% των περιπτώσεων). Άρα, είναι σημαντικό να γνωρίζεις πώς θα βρεις το Ε.Κ.Π. δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων (βλέπε 8ο μάθημα, παράγραφος 1.8) και πώς παραγοντοποιείς μια παράσταση, αφού αυτά είναι τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να βρεις το Ε.Κ.Π.


Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!